Het exit-overleg

Exit-overleg Space for Grace: 

een learning community à la carte

Dit is geen verslag, maar de opsomming van ideeën die ter sprake kwamen, zo veel mogelijk gegroepeerd.

Ter informatie en in de marge

Afstandsmaatregels zijn belangrijk, want 90 % vd besmette patiënten vertoont geen symptomen!!!

Adem is gevaarlijkere bron van besmetting, meer dan handen! Droge lucht, licht verwarmd

Corona helpt buurt van Begijnhofkerk om House of Compassion te ontdekken: er lopen op dit moment meer buurtbewoners binnen dan toeristen.

* OPSTART    Inschrijven of niet

Pro: geeft duidelijkheid en zicht op de te verwachten hoeveelheid aanwezigen

gebeurt online of telefonisch: inschrijven is slechts mogelijk per viering, per weekend

Contra: gastvrijheid “sorry het zit vol”

  * Technische haalbaarheid

  Eerst uitproberen …

  1 kerk vd dekanaat openen als testcase, met verschillende vieringen in zelfde kerk - met voorinschrijvingen - Week later openen andere zondagskerken

  …of springen en zwemmen

  Gemeenschappelijke opstart in de kerken waar het kan heeft als voordeel dat het gemakkelijkere/duidelijke boodschap is

  * capaciteit

  Max is 100 personen, mgl in juli 200. (als 10m² niet meespeelt) 

  in grote gemeenschappen : soort beurtrol voorstellen om mis bij te wonen?

  ! Onduidelijkheid over 10m² pp: Komt niet meer voor in draaiboek, werd wel vernoemd door Minister Geens in ’t journaal. Terwijl Wilmès zei dat ze daar afstapt. KB zal uitsluitsel geven. Capaciteit per kerk kan verschillen volgens berekeningsmethode (wel of niet op basis van 10 m² pp) en afhankelijk banken, leden van zelfde bubbels (gezinnen)…

  Intussen meldde Kerknet de publicatie in het Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl

  "De representatieve organen van de erediensten en van de organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing nemen de nodige maatregelen en vaardigen richtlijnen uit, met inachtneming van volgende voorwaarden :
  - het respect van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen;
  - het respect van het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, waarbij één persoon wordt toegelaten per 10 m2, met een maximum van 100 personen per gebouw tot en met 30 juni 2020 en 200 personen vanaf 1 juli 2020;
  - het verbod op fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers;
  - de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang."

  Al deze “investeringen” zullen lonen, omdat we toch een periode onder dit regime zullen moeten werken

  * Communicatie!! 

  • K&L is al vetrokken? Via Flyer.be postkaartje naar abonnees K&L
  • Via email
  • Gemeentelijke informatie-kanalen, mgl zelfs ism plaatselijk bestuur

  * In eerste viering aandacht hebben voor

  • de vele emoties die gespeeld hebben de voorbije weken
  • feestelijk binnendragen vd paaskaars
  • kinderen waar kindernevendienst wegvalt (materiaal laten meebrengen?)

  Hoe doseren we dat?

  * Onthaal

  * Zang : cantor ? 

  -bedoeling van cantor is mensen te laten meezingen-

  • samenzang/volkszang is verboden (zeer besmettelijk!!)
  • Maar liturgisch is “solo” geen goed alternatief voor momenten waarop samenzang voorzien is.(intredezang)
  • Spreekkoren van liedteksten ? Alternerend, met evt. instrumentale muziek op achtergrond
  • Stilte laten spreken tss twee lezingen = confrontatie niet uit de weg gaan van “er mag niet worden gezongen”
  • Website https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/vieren-zonder-gemeentezang/ geeft tal van mgl zonder zang…

  * afwezigen betrekken, die om welke reden dan ook zijn thuis gebleven: zijn immers ook deel vd gemeenschap. Dat is een uitdaging!

  • streaming van viering met aanwezigen. Nu is het moment om daarin te investeren!
  • -betrokkenheid van thuis uit : vrije voorbede laten formuleren en doorsturen
  • Filmpje opnemen met “mededeling”
  • -Waar is zoom mogelijk? Op voorhand mensen laten oefenen..
  • lezingen van thuis uit gelezen via zoom
  • Nikolaas Sintobin heeft zo al geëxperimenteerd
  • -Verantwoordelijkheid/zending geven aan aanwezigen : kijk eens wie hier niet is en “vroeger” wel: neem je voor om deze week iemand van hun te bellen
  • -aanbod van livestream in vm en in nm naar kerk komen voor kort gebed/aanbidding en ontvangen vd communie, of format v ziekencommunie
  • Maar: veel mensen die gaan thuisblijven hebben geen digitale mglh
  • Mensen met techn (video)mogelijkheden/kennis zou kunnen betrokken worden
  • TV-mis is vertrouwder dan streaming via website vd parochie
  • Vrije Radio’s kunnen ook betrokken worden
  • En er zal weer vertrouwen gewekt moeten worden, gewerkt worden aan herstel vh netwerk van relaties

  Opstart valt bij wijze van spreken al in periode van vakantiemodus”

  Anderzijds lijkt er ook veel honger te zijn naar Eucharistie en naar de Communie.

  Veel mensen rijden samen… die houd je toch niet zomaar tegen! Al mag het niet…

  Suggestie: breng de Hostie in een pyxis naar de mensen toe en zet het aan voordeur. Evt met kleine suggestie voor huisliturgie à la ziekencommunie. Handen ontsmetten voor gebruik vd pyxis

  Door mensen te spreiden, te verwijzen naar momenten en plaatsen/vieringen waar er kleinere kans bestaat dat daar quotum gehaald wordt..                                   

   * Ter communie gaan

  • het is aan voorganger om mensen keuze laten of ze te communie gaan of niet
  • als 1,5m afstand niet gehouden kan worden bv door banken, moet iedereen mee naar voor komen, ook als ze niet te communie gaan
  • communiebank maken met tafeltje: om afstand te houden en hostie op te vangen als ze valt
  • minder mobielen samen zetten, zodat voorganger daar de communie kan gaan uitdelen
  • priester is enige om mondmasker te dragen en handen te ontsmetten
  • Handschoenen “vereisen” broodhosties
  • Maar.. handschoenen houden meer virus vast dan blote ontsmette handen!*

  (woorddienst als alternatief voor Eucharistie? Honger naar Communie blijft reëel. Woorddienst als testvorm om te zien hoe mensen reageren op nieuwe realiteit)

  En is bij wijze van spreken niet aan de orde

  * gedachtenisvieringen voor overledenen en herneming van misintenties

  • spreiden in tijd
  • en pas na voldoende ervaring met “hoe ‘t werkt in deze omstandigheden”
  • 1 intentie/ viering
  • Uitwijken naar weekviering

  Wat met kindernevendiensten?

  *belangrijk om op twee lijnen te werken: op korte termijn, uitproberen maar ook op verdere termijn: ideeën te delen.

  * Andere aandachtspunten

  • nood aan draaiboek/checklist met aantal aandachtspunten : hebben we hier aan gedacht? Misschien is dit verslag een eerste aanzet daartoe
  • belang van eenduidige communicatie vanwege bisschoppen. Bv zang is niet duidelijk vermeld in draaiboek
  • Macht der gewoonte kan sterker meespelen dan we denken, ondanks stewards..
  • handschoenen-item gaf even aanleiding om stil te staan bij zalving bij doopsel
  • (eigen chrismapotje per voorganger is/wordt dan wel aangewezen)
  • communicatie met gemeenschappen, teams.. vormen grote uitdaging. Communicatie is geen vorm meer, maar een middel. Geen kers meer op de taart, maar wezenlijk onderdeel vd vulling. Een dimensie van onze geloofsbeleving.
  • Op zo veel mgl manieren en via zoveel mgl kanalen onze info en boodschap door te geven. Combinatie van on en off-line.
  • (er bestaan tellers en apps die bijhouden hoe vaak je digitale nieuwsbrief gelezen wordt)
  • *Hoe creëer je een vitaal netwerk en bereik je groepen die niet (meer) in de kerk komen (na corona)
  • *Groeiende samenwerking met gemeentebesturen: ontsmettingszuilen aan de kerk waar er gevierd

  * Laat ons elkaar blijven inspireren.

  -Via website Geloven beweegt – leeromgeving (graag te bezorg en aan Raf)

  -We plannen een nieuwe samenkomst eind juni: mogelijke thema's

  Rond kindernevendiensten? 

  • Is Godly play een alternatief?
  • In één kerk, met inschrijving
  • Met sowieso voorzorgen vr begeleiders
  • Cfr scholen

  Rond gedachtenisvieringen

  Rond online – offline

  Rond eerste communie’s - vormsels

  • We hebben intussen dan al wat ervaring

  Al deze “investeringen” zullen lonen, omdat we toch een periode onder dit regime zullen moeten werken

  De deelnemers besloten met één woord/gevoel als feedback tav anderen

  Inspirerend – verwachtingsvol leerproces- realistisch – uitdagend om verbondenheid vast te houden – interessant – we zullen wel eens vallen, als we maar opstaan! – openend – praktisch – leerzaam